Użytkownik wieczysty ma prawo do użytkowania gruntu w sposób określony umową

Użytkownik wieczysty ma prawo do użytkowania gruntu w sposób określony umową
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Użytkownik wieczysty ma prawo do użytkowania gruntu w sposób określony umową, a także do dysponowania tym prawem (może, zatem podzielić, obciążyć lub sprzedać nieruchomość).

Użytkowanie wieczyste podlega dziedziczeniu. Użytkownik wieczysty obowiązany jest wnieść opłatę wstępną oraz wnosić opłaty roczne za prawo UW gruntu. W przypadku gdy wieczysty użytkownik wbrew ustaleniom umowy nie wywiąże się z swoich obowiązków, w szczególności z zagospodarowania gruntu w terminie, właściciel może nałożyć dodatkowe opłaty albo wypowiedzieć umowę. Wygaśnięcie UW następuje na skutek upływu czasu, rozwiązania umowy przez strony, zrzeczenia się prawa, konfuzji. Wygaśnięcie prawa UW pociąga za sobą :

– wygaśnięcie ustanowionych na nim obciążeń

– wygaśnięcie prawa własności budynków posadowionych na tym gruncie

– obowiązek wydania nieruchomości właścicielowi

– powstanie prawa domagania się wynagrodzenia za wzniesienie przez użytkownika

Ograniczone prawa rzeczowe – uprawnienia osób trzecich do korzystania z cudzej rzeczy. Zaliczamy do nich:

– Użytkowanie

– Służebność

– Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

– Prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

– Hipoteka

Użytkowanie – jest uprawnieniem użytkownika do korzystania z rzeczy cudzej pobierania z niej określonych pożytków. Jest niezbywalne. Osoba biorąca nieruchomość w użytkowanie może z niej korzystać jedynie zgodnie z przeznaczeniem, sama ponosi koszty utrzymania nieruchomość (np. nakłady na naprawy). Po wygaśnięciu użytkowania nieruchomość powinna być zwrócona właścicielowi w stanie, stosownym do przepisów o wykonywaniu użytkowania.

Służebność – obciągnie nieruchomości pozwalające uprawnionej osobie korzystać z niej w określony sposób lub żądać, aby właściciel nieruchomości nie wykonywał określonych uprawnień wynikających z prawa własności. Wyróżniamy:

– służebność gruntową – polega na obciążeniu jednej nieruchomości (nieruchomość obciążona prawem na rzecz każdoczesnego właściciela innej nieruchomości (nieruchomość władnąca).Przykładem takiej służebności jest służebność drogi koniecznej, prawo przechodu, poboru wody ze studni, przegonu bydła itp. Ten rodzaj służebności można nabyć w drodze czynności prawnych (umowa), orzeczenia sądu lub przez zasiedzenie. Prawo to wygasa w skutek niewykonywania przez 10 lat, lub za wynagrodzeniem na żądanie właściciela nieruchomości obciążonej a także gdy nieruchomość straci swe znaczenie dla nieruchomości władnącej.

– służebność osobista – polega na obciążeniu nieruchomości na rzecz określonej osoby fizyczne prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. Jest to prawo niezbywalne, nie można go nabyć przez zasiedzenie. Z tego prawa po śmierci uprawnionego mogą jedynie korzystać dzieci i marzonej ale tylko wtedy gdy strony się tak wcześniej umówiły.

Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu – jest prawem zbywalnym i podlega egzekucji. Może być przedmiotem hipoteki.

About the author